Mặt , hạt mạng ,thoại : AMP CAT3 ,SINO S18 | Bảo Châu Telecom
0968.652.588